ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-202 بخش پنجم: استحکام سازمانی

10 – نشان دادن بخش مهمی از کارایی:

بلکه ارتش به برکت انقلاب و به برکت پیوند با مردم به کیفیتی رسید که در وضع عادی و معمولی، یقینا رسیدن آن به این کیفیت بسیار دور بود. امروز مثل گذشته نیست که رشته پیونددهنده نیروهای نظامی فقط یک حاکمیت مطلق و انضباط فقط ظاهری و نه معنوی باشد. امروز آن رشته‌ای که دل‌های شمارا به هم ربط می‌دهد و شمارا یکی و منسجم می‌کند و آن چیزی است که همه ملت ایران را به هم متصل کرده است، ایمان است.

امروز ارتش ما احساس وابستگی نمی‌کند. امروز نیروی زمینی ما، نیروی هوایی ما، نیروی دریایی ما احساس می‌کنند که توانایی دارند خودشان را مستقل از ابرقدرت‌ها، به کارایی لازم برسانند و بخش مهمی از این کارایی را هم نشان داده‌اند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده