ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-190 بخش چهارم: دارای روحیه وفاداری و فداکاری

     1 -در مسیر خدمت به انقلاب و بازوی نیرومند آن:

ارتش نیز یک نیروی منظم و کارآمدی است که علی­رغم سرمایه‌گذاری‌های دشمن، در مسیر خدمت به انقلابقرار گرفت و بازوی نیرومندی برای آن شد. غیر از حضور ده‌ساله در میدان جنگ، آموزش داد و پشتیبانی کرد و زمینه­های باارزشی را فراهم آورد. امروز ارتش نیروی بسیار کارآمد و مؤمن و مخلص و ذخیره برای انقلاب است و در این باور هیچ شکی وجود ندارد.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده