ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-187 بخش چهارم: دارای روحیه وفاداری و فداکاری

     1-عناصر اصلی و قطعی این انقلاب و در خدمت هدف­ها و آرمان­های این انقلاب :

آن‌کسانی که یک روز امیدوار بودند بتوانند در ارتش رسوخ و نفوذ کنند و ارتش را از دست این ملت بگیرند امروز باید مأیوس باشند و من به­طور قاطع و با اعتماد کامل می­گویم که: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از عناصر اصلی و قطعی انقلاب و در خدمت هدف­ها و آرمان­های انقلاب است البته این مطلب را امام در همان روزهای اول هم بیان کردند و پیش­بینی کردند و معلوم بود که این‌طور می­شود و معلوم بود که فریادهایی که برای تضعیف ارتش آن روزبلند می­شد فریادهای صادقانه و مخلصانه­ای نبود، بلکه مغرضانه بود و امام چه خوب شناختند و علاج کردند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده