عبور از سيروان (95)
روستاي دشه؛ در دامنه كوه دشه قرار گرفته و در گذشتهها راه ارتباطي پاوه – باينگان با استفاده از دواب از اين روستا ميگذشته.

عکس‌ها

 

روستاي دشه؛ در دامنه كوه دشه قرار گرفته و در گذشته‌ها

راه ارتباطي پاوه – باينگان با استفاده از دواب از اين روستا مي‌گذشته

 

 

دره دشه؛ كه رودخانه پاوه (گلال) را به سيروان متصل مي‌نمايد

 

 

روستاي هيروي؛ در دامنه كوه بله‌بزن و در مجاورت رودخانه سيروان واقع شده است

 

 

پل دوآب بر روي رودخانه سيروان – راه ارتباطي پاوه به نوسود

 

 

امتداد سيروان در ناحيه مرزي مره‌خيل

 

 

نمايي از روستاي نودشه كه در غرب آن قله شمشي مشهود است

 

 

نمايي از كوهستان شاهو؛ نگاه از سمت نودشه

 

 

روستايي با شيب تند در دامنه كوه‌هاي اورامانات

 

 

 

منبع: عبور از سیروان، سرتيپ2 ستاد علي عبدي بسطامي ، ۱۳۹۱، ایران سبز، تهران

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده