عبور از سيروان (83)
آغاز عمليات محمد رسول الله (ص) (4) گفته ميشد حاج احمد متوسليان فرمانده پاسداران جبهة مريوان كه در قله كاوهزهرا در خط دفاعي جبهه نوسود حضور داشت، راضي به عقبنشيني و مراجعت نيروها نبود و تقاضاي كمكرساني و تقويت داشت. بنا به گفتة سرهنگ علياصغر جمالي جانشين فرمانده منطقه غرب، او با اصرار زياد موفق به راضي كردن متوسليان ميشود تا ايشان دستور بازگشت به نيروهاي تحت امر خود را صادر نمايد.

سرگرد نقدي هم در جبهة نوسود مايل به خاتمة عمليات بدون دست‌يابي به اهداف نبود زيرا ايشان براي اين عمليات خيلي تلاش نموده و يك موفقيت بزرگ را آرزو داشت اما نقدي هم در شرايطي قرار گرفته بود كه راهي جز تسليم نداشت. او در خط مقدم تمام سعي خود را به كار برد تا مقاومت دشمن را در هم بشكند ولي عبور از سد آتش ميسر نشد و اصرار بر پيشروي تلفات را بيشتر نموده و او خود مي‌دانست در آن وقت از روز و با آن نيرو دست‌يابي به كل هرات ممكن نيست. البته تصميم توسط ردة بالا اتخاذ شده بود و مراتب به يگان‌ها ابلاغ گرديد؛ به طوري كه مراتب قطع درگيري و بازگشت يگان‌ها توسط سروان علي صالحي‌نژاد كه در پاسگاه تاكتيكي حضور داشت، به من ابلاغ شد. صالحي‌نژاد گفت: «فرماندهي قرارگاه عملياتي غرب پيام داده كه نيروها نبرد را خاتمه داده و به پايگاه خود مراجعت نمايند.» از طريق پاسگاه مراتب به دو محور ديگر و فرمانده عمليات ابلاغ گرديد.

اتخاذ اين تصميم و ابلاغ دستور توقف ادامة عمليات به عقيدة نگارنده تصميمي منطقي و به موقع بود، زيرا شرايط زمين و آب و هوا رزمندگان بدون سنگر و سرپناه را سخت مي‌آزرد و احتمال از بين رفتن عده‌اي در اثر سرما مي‌رفت. تا عصر هوا آفتابي و متعادل بود اما شب هنگام كه رزمندگان از حركت باز مي‌ايستادند، تحمل سرما در هواي آزاد و در داخل برف‌هاي منجمد بسيار دشوار بود. از سوي ديگر نيروي احتياط تازه نفس در دسترس نبود تا با تهاجمي سنگين‌تر دشمن را وادار به عقب‌نشيني نمايد. براي همين باقي ماندن يگان‌ها در مواضع عراقي‌ها در آن وضعيت كه حتي تدارك آماد و تخلية مجروحين بسيار دشوار بود، به جز افزايش تلفات و ضايعات فايده‌اي نداشت.

خاتمة عمليات در شرايطي كه ضرباتي به دشمن وارد گرديده و تعدادي اسير شده بودند، با نتيجة خوب و اثرات بهتري در جبهه به صلاح بود؛ به ويژه حفظ جان رزمندگان براي فرماندهان مهم بود. با دريافت دستور توقف عمليات مراتب به فرمانده گروهان يكم ابلاغ گرديد و تأكيد شد تا نيروهاي درگير به تناوب و پس از تخلية مجروحين و سلاح و تجهيزات آنان مبادرت به بازگشت نمايند. فرمانده پاسداران نيز به افراد خود دستور را ابلاغ كرده بود.

از بعد از ظهر روز عمليات تخلية اسيران عراقي در محور گروهان يكم شروع شد و گروه گروه يا در تيم‌هاي چند نفره توسط سربازان و بسيجيان به گردنة ملندو هدايت مي‌شدند. در آن محل و پشت قلة شمشي چند باب آسايشگاه وجود داشت كه مورد استفادة بسيجيان قرار مي‌گرفت. اسرا را در داخل آن سنگرهاي بزرگ جا داده و محافظ براي آنها گمارديم. تا غروب و مراجعت يگان‌ها تعداد اسرای عراقي به هشتاد نفر رسيد. همزمان با نظارت بر بازگشت يگان‌ها و اجراي آتش حفاظتي براي افراد در حال رجعت، درگير كار اسرا هم بودم زيرا به بازجويي مقدماتي و كسب اطلاعات ضروري از آنها مشغول بوده و از طرفي تيم بازجويي كننده و تخلية اسرا كه از لشكر 28 سنندج وارد محل شده بودند در نظر داشتند كه اسيران را به سنندج تخليه نمايند و اين كار مي‌بايست با نظر فرماندهان ارتشي و سپاهي جبهة نوسود انجام گيرد. به سرپرست تيم كه يك استوار متخصص اطلاعات و كارشناس ترتيب نيروي عراق بود ابلاغ گرديد كه فعلاً به امر بازجويي و تعيين هويت اسرا مشغول گردد تا با كسب تكليف از فرماندهان جبهه در مورد مأموريت وي پاسخ لازم داده شود. با سرگرد نقدي ارتباط نداشتم، ولي حاج همت با اين خواستة لشكر 28 موافق نبود. او گفت ما بايد اسيران را به پاوه ببريم و در سطح شهر بگردانيم تا مردم آنها را ببينند و از فتوحات رزمندگان مطلع و خوشحال شوند. اين نظريه را همه پسنديديم و بهترين و منطقي‌ترين راهكار تخلية اسرا هم از طريق پاوه و در فرصت مناسب بود، زيرا تخلية اسرا هم از طريق ملندو ـ تته ـ مريوان با وضع خراب جاده، كاري خطرناك و بدون رعايت احتياطات تأميني بود. زیرا در اين جادة متروكه كه زير ديد و تير دشمن قرار داشت و عبور خودرو از آن جاده با خطر واژگون شدن مواجه بود احتمال فرار اسرا وجود داشت؛ چون دستور صريحي از فرماندهي عمليات غرب يا فرمانده لشكر 28 در مورد اسرا واصل نشد، آنها پس از بازجويي اوليه و تفتيش و تفكيك و با دريافت خودرو گروه گروه با اسكورت به شهر پاوه تخليه شده و در مقر پاسداران در اتاق‌هاي مخصوص زنداني شدند تا در زمان مناسب به مركز تخليه شوند.

منبع: عبور از سیروان، سرتيپ2 ستاد علي عبدي بسطامي ، ۱۳۹۱، ایران سبز، تهران

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده