عبور از سيروان (74)
تشكيل یگان آموزشی بر مبناي دستورالعمل نزاجا يگانهاي مستقل براي جذب نيروي وظيفه بيشتر مجاز به تشكيل يك گردان آموزشي غير سازماني شدند. سرهنگ كلانتري فرمانده تيپ مستقل 84 براي تشكيل اين گردان آموزشي چندين نفر از يگانهاي تابعة تيپ را انتخاب نمود كه بيشتر از همه شخص فرمانده گردان آموزشي و دو نفر فرماندهان گروهان مورد توجه بودند. سرگرد طوساني كه افسري جدي، منضبط و پركار بود، به عنوان فرمانده گردان، ستوان يكم عبدالحسين سلطانپناه و من كه از ابتداي درگيريها در مناطق عملياتي به سر برده بوديم، به عنوان فرمانده گروهان انتخاب شديم.

ستوان سلطان‌پناه قبلاً گروهان را به طور موقت به ستوان پردل كه به مدت شش ماه به گردان مأمور شده بود، تحويل داده و به موقع خود را به باقي‌ماندة تيپ معرفي نمود، اما سرهنگ هاشميان با مأموريت من كه يك دورة دو ماهه بود موافقت نمي‌كرد و حتي دو بار تلكس فرمانده تيپ مبني بر اعزام سريع من به پادگان بدرآباد را ناديده گرفته بود تا اينكه يكي از درجه‌داران متصدي تله‌تايپ موضوع را به من گفت! شخصاً به حضور فرمانده گردان رفته و با توجه به ضرورتي كه پيش آمده بود، تقاضا كردم كه ايشان موافقت نمايند، اما فرمانده گردان برآشفت و گفت گروهان را به كي تحويل دهم؟ در اين شرايط حساس من حاضر به رها كردن فرمانده گروهان پياده‌ام نيستم! سرهنگ ستاد حسن‌رضا كلانتري افسري مدير و مدبر و فرماندهي شجاع و قاطع بود. او پيش‌بيني كار را كرده و قبل از صدور دستور دو نفر ستوان‌يكم از رستة پياده و از همدوره‌هاي خودم را كه اخيراً از مراكز آموزشي به مدت شش ماه براي حضور در جبهه‌ها به تيپ 84 مأمور شده بودند، به گردان 139 اختصاص داده بود و قبل از آنها نيز سروان پيراحمدي و سروان يزداني نيز به گردان مأمور شده بودند. اينك ستوان‌يكم حميد فدايي و ستوان‌يكم حسين فضايلي كه از جانب فرماندهي تيپ براي پذيرش فرماندهي گروهان براي مدتي به گردان مأمور شده بودند و چند نفر افسر نامبردة قبلي در سطح گردان به كارهاي كم اهميت مشغول بوده و در حقيقت بيكار و در اختيار فرمانده گردان بودند اما ايشان تمايل نداشت كه يكي از آنها را به فرماندهي گروهان يكم منصوب كرده و مرا رها نمايد. در نهايت با وصول پيام سوم، هاشميان ناچار به رها كردن من شد. ايشان از طريق ستوان افشنگ پيغام داد كه دارايي گروهان و مسئوليت خط پدافندي را به ستوان هادي‌زاده تحويل نمايم و خود راهي خرم‌آباد شوم. تا رسيدن من به محل ماموريت، سروان لطفي سربازان جديد‌الورود را پذيرش و كار آموزش را شروع كرده بود. سروان لطفي گرچه افسر دارايي بود، اما علاقة زيادي به خدمت در صف داشته و گاهي مسئوليت‌هاي اين چنيني را قبول مي‌كرد؛ يا به عنوان افسر تشريفات هنگام ورود مقامات مسئوليت یگان تشريفات و گزارش نظامی را عهده‌دار مي‌شد. اولين دورة آموزشي تيپ براي متولدين 1337 تشكيل شد. سربازان اين دوره از شرايط ويژه‌اي برخوردار بودند. آنان با طي دورة كوتاهي، حرفه‌هايي را آموخته و به نام ديپلم چند‌پيشه وارد ادارات مختلف شده و با توجه به شرايط انقلاب بعضي از آنان به موقعيت‌هاي مهمي رسيده بودند. از جمله پست شهرداري، بخش‌داري، مسئول ارزاق شهر و استان، اقدام‌گر دادگاه، مسئول كميتة انقلاب و… تعدادي زيادي از آنان متأهل و حدود نيمي از آنان را ساكنين لرستان تشكيل مي‌دادند و با توجه به آمار بالاي آنها كه حدود 350 نفر به هر گروهان اختصاص يافته بود، ادارة آنها دشوار بود اما با تلاش شبانه‌روزي و حمايت تيپ، سربازاني تعليم داديم كه در عمليات بعدي درخشيدند.

مدتي بعد از شروع آموزش، سرهنگ كلانتري فرمانده تيپ از گروهان‌‌ها بازديد كردند. ايشان از مشاهدة سربازاني باروحيه، ورزيده و با آموزش خوب، بسيار خوشحال شدند؛ به طوري كه در صبحگاه عمومي ضمن تقدير از پيشرفت كار به حساسيت تربيت سربازاني آماده به جنگ اشاره كردند و گفتند به لحاظ اهميت موضوع ستوان بسطامي و ستوان سلطان‌پناه كه دو افسر جنگ ديده هستند، براي تربيت اين سربازان انتخاب كرده‌ام و آنان را با وجود شغل حساس خود در مقابل دشمن، به اين مهم فراخوانده‌ام تا با تلاش شبانه‌روزي نيروي كارآمدي را روانة ميدان كارزار نمايند. با وجود كوتاه بودن مدت دوره و ديگر موانع و كمبودها، سربازاني با آموزش خيلي خوب و انضباط محكم تحويل يگان‌ها داديم و اين، گفتة مورد تأييد مسئولين تيپ و فرماندهان يگان‌ها بود. با پذيرش دورة بعد، مأموريتم به اتمام رسيد و مجدداً راهي پاوه شدم.

وقوع حوادث و انتصابات جديد

پس از خلع بني‌صدر از مقام رياست جمهوري و انفجار در ساختمان حزب جمهوري اسلامي كه منجر به شهادت حدود 80 نفر از وكلا، وزرا، مسئولين طراز اول قوة قضاييه و ديگر شخصيت‌هاي كارآمد نظام جمهوري اسلامي شد، ادامة عمليات ترور و انفجار بمب ادامه يافت و جمعي ديگر از مقامات و حتي مردم عادي به دست گروهك منافقين (مجاهدين خلق) به شهادت رسيده يا جانباز شدند؛ از جمله با ايجاد انفجار در دفتر نخست‌وزير، آقايان محمد‌علي رجايي رئيس جمهور و محمدجواد باهنر نخست وزير، سرتيپ وحيد دستجردي رئيس شهرباني كشور و يك نفر سرهنگ كه به نمايندگي از ستاد مشترك در جلسه شركت كرده بود، به شهادت رسيدند. حادثة تأسف‌بار ديگري كه در هشتم مهر ماه روي داد، سقوط هواپيماي C-130 حامل فرماندهان ارتش و سپاه و تعدادي از مجروحين و ديگر افراد نظامي بود. در اين حادثة دردناك سرتيپ ولي ا… فلاحي رييس ستاد مشترك ارتش، سرهنگ خلبان فكوري وزير دفاع، سرهنگ نامجو نمايندة امام در شوراي عالي دفاع و فرمانده دانشكده افسري، يوسف كلاهدوز[1] قائم مقام فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، برادر جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر و جمعي ديگر كه ارتشي يا پاسدار بودند به شهادت رسيدند. آنان كه حامل پيام پيروزي رزمندگان، شكسته شدن محاصرة آبادان و عقب‌نشيني قواي بعثي به غرب كارون براي امام بودند، در اثر سقوط هواپيما در كهريزك تهران شهيد شدند. فقدان اين جمع كارآمد كه سررشتة كار را در دست داشتند؛ به ويژه شهيد سرلشكر فلاحي كه در رأس ارتش قرار داشت بسيار نگران كننده بود. اما رهبر انقلاب با بهره‌گيري از سعة صدر و ايمان قوي خود، پذيراي حادثه شده و به فكر چاره افتاد و به بررسي افراد شايسته براي جايگزيني شهدا همت گماشت. به زودي سرتيپ قاسم‌علي ظهير‌نژاد فرمانده نيروي زميني به سمت رياست ستاد مشترك و سرهنگ علي‌ صياد‌شيرازي به فرماندهي نيروي زميني منصوب شدند.

انتصابات جديد تحولات ديگري را در سطح ارتش به دنبال داشت؛ به طوري كه سرهنگ صياد‌شيرازي اكثر فرماندهان يگان‌‌هاي عمدة نزاجا را كه از افسران قديمي و از رسته‌هاي رزمي (پيادة زرهي) بودند، تعويض كرده و قشر جوان‌تري را به همكاري دعوت نمود. صياد‌شيرازي بيشتر همكاران خود در ستاد نزاجا و يگان‌هاي عملياتي و آموزشي را، از بين افسران با سابقة انقلابي و به لحاظ اينكه در بين افسران رستة توپخانه آشنايي بهتري داشت، تعداد بيشتري از آنان را براي مسئوليت‌هاي مهم برگزيد. از جمله فرماندهاني كه تعويض گرديد، سرهنگ كلانتري فرمانده تيپ مستقل 84 بود كه البته تعويض ايشان كه فرماندهي مقتدر و دلير و قاطع بود، به لحاظ روحيات خاص ايشان بود و خدمات گذشته‌اش مورد رضايت و ستايش آگاهان مي‌باشد. به جاي كلانتري سرهنگ2 پياده اسكندر بيرانوند تعيين گرديد و سرهنگ2 هرمز احمدي نيز به جانشيني وي انتخاب گرديد. با انتخاب اين دو افسر كه هر دو از شايستگي و شجاعت كافي بهره‌مند بودند، تعدادي از افسران تيپ كه از لحاظ سنوات خدمتي از فرماندهي و معاون تيپ ارشدتر بوده و يا به دلايل ديگري ادامه همكاري آنان در تيپ ميسر نبود، از اين يگان منتقل شده و در اختيار نيروي زميني قرار گرفتند. از جمله سرهنگ محمدعلي ظهوري، سرهنگ رضا پناه، سرهنگ2 قوام رازاني، سرهنگ 2 وكيلي، سرهنگ 2 قائمي، سرهنگ مهرآسا، سرهنگ 2 دارايي، سرهنگ2 حسين هاشميان فرمانده گردان 139، سرهنگ 2 محمود ابراهيم‌زاده و… به دنبال اين تغيير و تحولات تعدادي از افسران جوان‌تر به سمت فرمانده گردان منصوب گرديدند. سروان محمد‌حسن نصيري با درجة موقت سرگردي به فرماندهي گردان پشتيباني و سروان شاهمراد نقدي با درجه موقت سرگردي به سمت فرمانده گردان 139 منصوب شدند. در مورد انتخاب سروان نقدي براي فرماندهي گردان 139 نظرية سرهنگ كلانتري و سرهنگ بيرانوند به عنوان فرماندهان قديم و جديد تيپ كه با سروان نقدي در گروهان قرارگاه تيپ سر و كار داشتند مهم بوده، ليكن شخص صياد شيرازي در عمليات «عبور از سيروان» نسبت به نقدي شناخت پيدا كرده بود. شخص ديگري كه نقش او در اين انتخاب متصور مي‌باشد، كاظمي فرماندار پاوه است. او با فرماندهي نيرو رابطة حسنه‌اي داشت و از طرفي آقاي كاظمي فرماندار و فرمانده عمليات سپاه پاوه علاقه‌مند بود فرماندهي براي گردان 139 تعيين شود كه روحية تهاجمي داشته و با سپاه همكاري بيشتري نمايد و سروان نقدي مناسب‌ترين فرد براي فرماندهي گردان 139 در آن منطقه بود. سرگرد نقدي نيز سروان پرويز شرفيان را به عنوان معاون خود و مرا به عنوان افسر عمليات و رئيس سوم گردان از تيپ درخواست نمود. مدت كوتاهي در كش و قوس بين سرگرد نقدي و سرگرد طوساني در گردان آموزشي ماندم، اما سرانجام در اواخر آبان ماه سال 60 خود را به فرمانده گردان 139 در پاوه معرفي نمودم. آن شب پاييزي با ورود به جلوي سنگر فرمانده گردان با سرگرد نقدي و سرگرد ابراهيمي كه از مركز توپخانة اصفهان براي سازماندهي فعاليت عناصر توپخانه و تشكيل مركز تطبيق آتش‌ها به محور پاوه مأمور شده بود، مواجه شدم. نقدي مرا به سرگرد ابراهيمي معرفي كرد و سپس وارد سنگري با ديوارة كيسة گوني شديم. فرمانده گردان كه از امكانات بهتري بهره‌مند بود، با استفاده از چراغ زنبوري (توري) سنگرش روشن بود.

سرگرد ابراهيمي اصالتاً كرد بود و بيان گيرايي داشت؛ در ضمن او افسري آگاه و با پشتكار بود و در مدت مأموريت خود كه بيش از يك ماه به طول انجاميد، خدمات ارزنده‌اي انجام داد. در مورد به كارگيري و توانايي‌هاي يگان توپخانه و طرح‌ريزي آتش نكاتي از ايشان آموختم و صميميت خوبي بين ما به وجود آمد.

 

منبع: عبور از سیروان، سرتيپ2 ستاد علي عبدي بسطامي ، ۱۳۹۱، ایران سبز، تهران

 


[1]ـ يوسف كلاهدوز از افسران سابق ارتش بوده كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به سپاه پاسداران پيوست و در سازماندهي و تشكيل اين نيرو نقش مهمي داشت.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده