بازدید امیر فرماندهی کل اجا از دفتر گروه معارف جنگ جنوب شرق کشور
امیر فرماندهی کل آجا به همراه امیر فرمانده نزاجا و امیر فرمانده قرارگاه منطقه­ای و ارشد نظامی آجا در جنوب شرق کشور و هیئت همراه از ساعت 14:00 الی 14:30 مورخه 29/11/98 از دفتر موقت گروه معارف جنگ جنوب شرق کشور مستقر در موزه نظامی ذوالفقار ارتش (کرمان) بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید، ابتدا امیر سرتیپ دوم بازنشسته پرویز نصیری، رئیس گروه معارف جنگ منطقه جنب شرق کشور،گزارش کوتاهی از فعالیت­های گروه معارف جنگ از سال 1389 ( زمان شروع به کار) تاکنون به عرض رساند و سپس مقامات مذکور از موزه و نمای ساختمان در حال احداث معارف جنگ و پیشرفت فیزیکی انجام کار بازدید کردند.

 امیر فرماندهی نزاجا به هنگام بازدید مقرر نمود؛ با توجه به این که تاکنون 450 میلیون تومان از طریق نزاجا برای تکمیل ساختمان واگذارشده است، لازم است سریعاً دریافت اعتبار پیگیری و نسبت به تکمیل ساختمان اقدام شود.

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده