ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-123 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - حضور اسطورهها در سختترین میدانها: البته افتخارات نیروی هوایی بعد از شروع جنگ تحمیلی، یکی پس از دیگری فضای کشور را روشن کرد: دفاع جانانهای که کردند، آمادهسازی فداکارانهای که نسبت به ابزار و تجهیزات نظامی از آفندی و پدافندی، انجام دادند و آمادهبهکاری عناصر برای حضور در جبهههای خطرناک، هرکدام افتخاراتی است هرکدام از آن افراد یک اسطورهاند و شما اگر دنبال اسطوره میگردید، اسطوره آنهایند آنها کسانی هستند که در سختترین میدانها حضور یافتند و همهی آنچه در توان خود داشتند برای جلوگیری از دشمن خرج کردند.

دشمن ما در جنگ تحمیلی فقط همسایه‌ای نبود که می‌خواست سرزمینی را به کشور خود اضافه و از ما سلب کند؛ دشمن، آن جبهه عظیم استکبار بود که پشت سر عراق و صدام قرار داشت. همت آنها این بود که این حرکت عظیم مردمی را در هم بشکند؛ قصدشان این بود که مجددا زمینه نفوذ دخالت خود را فراهم کنند؛ هدف عقیده‌شان این بود که آن منافع نامشروعی که در ایران داشتند و به خاطر انقلاب از دستشان رفته بود، آن را دوباره به دست بیاورند. در چنین میدانی بود که جوانان ما در نیروی هوایی با فداکاری خود تبدیل به اسطوره‌های حقیقی آزاد خواهی شدند و ماندگار هم شدند. این اسم‌هایی که شما از شهدا می‌شنوید اینها ستاره‌های درخشان هستند، اینها ماندگارند؛ این را قدر بدانید.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده