ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-107 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - درصحنههای جنگ و در تهديد دائمی مرگ بودن: اولا از دیدار شما برادران فرماندهان و مسئولین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، خوشحالم. شما بعضی ده سال، بعضی هشت سال بعضی کمتر و بعضی هم بیشتر، در میدان نبرد یا درصحنههای مربوط به نبرد حضور دارید. بعضی را من از جمع شما میشناسم که درصحنههای جنگ و درتهدید دائمی مرگ بودهاند. جان خود را و راحتی عزیزان، آسایش و امنیت خانواده و اینها همه را، در طبق اخلاص گذاشتهاند و تقدیم کردهاند.

نیروی زمینی امروز، نیروی زمینی دوران رژیم گذشته نیست که همه تلاش و تحرکش عبارت باشد از یک مانوری در یک بیابانی با یک دشمن فرضی با یک منطقه هدف دروغی که بگوییم آن تپه را اشغال کنید. از این چیزهایی که هیچ خطری، چیزی نیست. ظواهر قضیه است. مثل آن زمان نیست. امروز نیروی زمینی هدف دارد. تهدیدی جدی دارد. منطقه حفاظتی حقیقی دارد که باید محافظت کند. فرض وضع امروز شما با رژیم گذشته، فرق تفنگ حقیقی است با گلوله واقعی با گلوله مشقی. تفاوتش این است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده