بازخوانی جنگ تحمیلی (63)
تصاویر (9) آمار تفکیکی نیروی انسانی واحدهای لشکر1 پیاده مرکز مورخه 26/5/1359

خدمت داوطلبانه روزهای اول جنگ در لشکر92 زرهی 16/8/1359

نمونه‌ای از عوامل تضعیف روحیه کارکنان ارتش

و دیدگاه بعضی مسئولان به ارتش در اوایل جنگ دی‌ماه1359

نمونه‌ای از دخالت استاندار وقت خوزستان در امور لشکر ـ اسفند 1359

(تاریخ بر مبنای قمری درج شده است)

ابلاغ مرحله دوم حضور اینجانب (نویسنده) در جنوب 12/2/1360

بخشنامه مورخه 21/3/1365 نزاجا در مورد واگذاری اختیارات نزاجا

به جناب سرهنگ علی‌اصغر جمالی

منبع: بازخوانی جنگ تحمیلی ، سرتیپ2 پیاده ستاد عبدالحسین مفید ، ۱۳۹۸، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده