بازخوانی جنگ تحمیلی (55)
تصاویر نمونهای از فعالیت و دخالت شورا در انتخاب فرماندهان – 8/10/1358

 

دستورالعمل پاکسازی و سالم‌سازی سازمان‌ها و ادارات دولتی 12/10/1358

 

 

 

 

 

منبع: بازخوانی جنگ تحمیلی ، سرتیپ2 پیاده ستاد عبدالحسین مفید ، ۱۳۹۸، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده