نماز رزمندگان در آیینه اشعار(38)
معراج قلوب سرهنگ عباس براتي پور اي ســـوزو گـــــدار جــــاودانـــه اي روح د ميـــــده درتــــن عشق اي راز و نيـــاز بيـــكـــرانــــــــه اي جــــــاري شـــط روشـن عشق انــــــديشـــــه جــــلوة جـمالي آيينــــــه روح دلنـــــــــــوازان اي پرتـو مهـــــر لايـــــــــــزالي اي ذكـــــر جميـــل پــاك بـازان

 

ايــــن بادة بــــزم دُرد نـــوشــان

اي زمــــزمــة خــــداپـــــرستـي

اي مـــــونـــس بنــــدگان صادق

اي رشتــــــــه محكم الهــــــــي

با توســـــــــت كه روح  پر بگيـرد

با توســــت كـــه تا خـدا كشم پـر

ايــن جوشـــش چشمـــه خدايــي

بــــوي گـــــل آشنـــا دهي تـــو

نـــام تـــو اميـــد بخــش دلهاست

روزي كـــه بــه عجــز آدم افتـــاد

تــا بــا تــو بــه ســوز و سـاز باشد

تــا سجــده بــــه كــردگــار آوَرْد

تــــــا با تــوشـــد آشنــــا دل او

آن ســـــرور كـــاينـــات عـــالم

فــــرمــود نمــاز ركــن دين است

 

پيمــــــــانة  دســـت مي فروشان

منظـــــــــور خــــدا ز راز هستي

داغ دل لالـــــــــه هـــاي  عـاشق

رخشنــــــده ستــاده در سيـــاهي

بيمـــــــاري دل شفــــــــا بگيرد

پــرواز كنــــــم بــه  سوي دلبـــر

آيينـــــة  ذات كبــــــــريــــايي

عطـــــر نفـــس خـــدا دهـــي تو

يـــــاد تــــو صفــاي  سينه ماست

از عـــــرش ، خــــدا تــورا فرستاد

وقــــــــت خــــوش او نمـاز باشد

درسينـــــــه خــود  قـــــرار آوَرْد

حـــــل گشـــــت  تمـام مشكل او

فخـــــر دوجهــــان  نبّي خــــاتم

معــــــراج قلــــوب مؤمنين اسـت

 
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده