نماز رزمندگان در آیینه اشعار(36)
رمز سعادت (ستوانيكم محمّد رضا مطيع فر) بپـــا خيــزيد هنگـام نمـاز اســت سحــرآمـد دلـم غــرق نيـاز اسـت

بپـــا خيــزيد  هنگـام نمـاز اســت

مؤذن  مــي نــوازد  بانــگ تكبيــر

محمّــد وه چـه خـوش فرمود اين را

كــه دانــم باشــد آن رمــز سعادت

سحــرآمـد دلـم غــرق  نيـاز اسـت   

بلنــداي  وجــودم  كــرده تسخيــر

نمـــاز آمــد  ستــون و ركن دين را

نمـــازي خــوانــم از بهــر عبـادت

منبع: زمزمه ای در تنهایی، حسینیا، احمد، 1383، انتشارات عرفان، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده