نماز رزمندگان در آیینه اشعار(34)
عطر اذان (لطفعلي گنجه ای) بـاز از گُلـدستـه هــا عطـــــر اذان بـردلـم چيزي است مثل بوي يــاس مــي تـراود در فضــاي آسمـــــان شـادي و دلشــوره ، ايمــان و هراس

 رنــگ گنبــدهــا مـرا گـم مي كند

از وجــود خــود فــراتــر مـي شوم

مــي روم تا آستــان  شستشـــــو

مــادرم مــي گفـت تا دنيا به پاست

در نمــاز احساسها گــل مــي دهند

از گلوهــا بغــض ها وا مــي شــود

دوست داري  بـاخـدا صحبت كني ؟

هسـت شيرين تــر ز معنـاي  عسل

رو بســوي قبــلـه بــا آغــوش بـاز

مثــل دريـا پُر تلاطــم  مــي كنـد

غــرق  در الله  اكبــر  مــي شــوم

در كنــار حــوض آهنــگ  وضـــو

در ميــان  هر دلــي  عشق خداست

گفتــگوهــا بـوي سنبـل مـي دهند

روي لــب لبخنــد پيــدا مـي شود

نـور را در خــانه ات دعــوت كني ؟

نغمــة  حــيّ عــلي خيــر العمـل

خــويش را گــم كن در آغوش نماز

 
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده