نماز در آیینه خاطرات رزمندگان(27)
وي بعد از نيمه شب براي اينكه مزاحمتي ايجاد نكند، قرائت قرآن و نماز شب را آهسته به جاي مي آورد و اعمال نوافل و حركات خودرا به آرامي انجام مي داد، بارها هنگاميكه من قبل از اذان صبح بيدار مي شدم، شاهد زمزمه ها، خواندن نماز و يا قرائت قرآن شهيد احمد بيگي بودم .

زمزمه هاي شبانه

سرگرد اسماعيل لشگري

هنگامي كه درسال 1362 به لشكر88 زاهدان منتقل شدم. درميان  پرسنلي‌كه داراي حُسن شهرت بودند و از آن ها به نيكي نام برده مي شد،بيش از همه نام يعقوب احمد بيگي به ميان مي آمد.

    بدين سان قبل از آنكه وي را،كه همگي به شايستگي  واخلاق نيكو و شجاعت و فداكاري و مهرباني مي ستودند، از نزديك ببينم،با نام و خصوصيات او آشنا شدم.

    تواضع، رفتار برادرانه با پرسنل، مشورت و استفاده از نظريات همكاران ، مهرباني و خوش خُلقي با سربازان، قاطعيت دردستورات و اجراي وظايف، استقبال  از خطرها و سختي ها درعمليات ها و داوطلب شدن براي شركت درمأموريت هاي  رزمي، از جمله خصوصيات بارز شهيد احمد بيگي بود . با اين اوصاف بديهي بود كه وي درميان همه‌ي پرسنل داراي محبوبيت و علاقه ي فراواني باشد .

    لشكر 88 مدتي درمناطق عملياتي حضور نداشت . به علت حساسيت  منطقه‌ي سيستان و بلوچستان و كنترل مرزهاي شرقي كشور،  وجود اين لشكر درآن نواحي ضرورت بيشتري داشت . با اين وجود در لشكر گروهي رزمي موسوم به سلمان تشكيل شده بود كه همواره مأموريت هاي رزمي را درمناطق عملياتي انجام مي داد.

    فرمانده‌ي اين گروه رزمي، سرگرد يعقوب احمد بيگي  بود، يكي از  عللي كه پرسنل براي حضور دراين گروه رزمي علاقه‌ي فراواني نشان مي دادند، وجود فرمانده اي محبوب،عادل و شجاع بود، مسئوليت بعدي شهيد احمد بيگي درلشكر 88، معاونت تيپ عملياتي  بود .

وي دراين مسئوليت نيز تلاش فراواني ازخودنشان مي داد و همه روزه طبق برنامه اي كه خود تنظيم كرده بود . درخط مقدم جبهه حضور مي يافت و از يگانها بازديد مي كرد .

 علاوه بر دقت درمسائل نظامي و تاكتيكي نسبت به انجام فرايض ديني شركت درمجلس مختلف مذهبي نيز علاقه‌ي فراواني داشت .

    شهيد احمد بيگي به نماز شب نيز پاي بند بود. فرماندة تيپ سرهنگ صدري، مي گفت :

وي بعد از نيمه شب براي اينكه مزاحمتي ايجاد نكند، قرائت قرآن و نماز شب را آهسته به جاي مي آورد و اعمال نوافل و حركات خودرا به آرامي انجام مي داد، بارها هنگامي‌كه من قبل از اذان صبح بيدار مي شدم، شاهد زمزمه ها، خواندن نماز و يا قرائت قرآن شهيد احمد بيگي بودم .

 

منبع: زمزمه ای در تنهایی، حسینیا، احمد، 1383، انتشارات عرفان، تهران

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده