خلبانان (90)
با شنيدن اين مطلب چرخش زده و به بالاي سرآن يگان رسيديم. همان صدا گفت : عراقي ها دارند فرار ميكنند. به اين صورت آن يگان نه تنها از محاصره درآمد بلكه به عنوان يگانهاي هجومي عمل كرد و دقايقي بعد عراقي هايي كـه ميخواستند آنها را اسير كنند، كشته و يا اسير شدند.

فرار دشمن

سرهنگ خلبان  عبدالرزاق ايزدي

در عمليات شكست حصرآبادن يكي ازيگانهاي خودي از ما تقاضاي كمك كرد. ما درآن لحظات در نقطه ديگري درگير بوديم.

به او گفتيم كمي صبركن كه ما اين نقطه را بزنيم بعد به كمك شما بياييم و او درجواب گفت: ديگر زحمت نكش ما داريم اسير مي‌شويم.

با شنيدن اين مطلب چرخش زده و به بالاي سرآن يگان رسيديم. همان صدا گفت :

عراقي ها دارند فرار مي‌كنند.

به اين صورت آن يگان نه تنها از محاصره درآمد بلكه به عنوان يگانهاي هجومي عمل كرد و دقايقي بعد عراقي هايي كـه مي‌خواستند آنها را اسير كنند، كشته و يا اسير شدند.

وقتي به همان صدا گفتم:

ديگر كاري نداري؟

با لحني كه حاكي از رضايت بودگفت:

وقتي دشمن صداي بالگردهاي هوانيروز را بشنود بي اختيار پا به فرار مي‌گذارد.

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

                                                                                                                                                                        

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده