خلبانان(74)
ابتدا تصميم گرفتم كه برگردم ولي چـون تيـر خـورده بـودم و امكـان سقـوط هم داشتـم بـا فريـاد يا فاطمه الزهرا (سلام الله عليها) توانستم جيپ را درميان نيروهاي خودي سالم به زمين بگذارم و قبل ازآنكه هواپيماي عراقي دور زده و مرا مجدداً هدف قرار بدهد، به سختي دور زده و در اين طرف رودخانه درمنطقه امني بالگرد را فرود آوردم.

عمليات فاو

سرهنگ خلبان جعفر سلطاني نيا

از چند شب پيش مسئولان امر دنبال چند خلبان داوطلب بودند كه با آغاز عملياتي كه بعدها به نام والفجر8 يا فتح فاو ثبت شد عمليات هلي برن انجام بدهند. من يكي از افراد داوطلب بودم بالاخره لحظة موعود رسيد و رزمندگان اسلام از اروند رود -كه داراي جـزر و مـد دريـايي و عمـق بيش از سي  متر و سرعت بيش از هشتاد كيلومتر بود – گذشتند.

با آغاز جنگ گارد رياست جمهوري عراق كه متوجه اين موضوع شده بود به مقابله پرداخت. وظيفه ما رساندن سلاح و مهمات و ادوات زرهي قابل حمل با بالگرد به آن طرف رودخانه بود.

بلافاصله عمليات هلي برن تجهيزات آغازشد و چند فروند بالگرد براي كمك به نيروهاي سپاه كه به آن سوي اروند رفته بودند پروازهاي تداركاتي خود را آغازكردند.

من نيز چندين پرواز انجام دادم و با بار خارجي وسايلي را بردم. در يكي از اين عمليات وقتي بالاي اروند رود بودم و بار خارجي من يك دستگاه جيپ بود مورد هجوم هواپيماهاي عراقي قرارگرفتم و بالگرد من در اثر اصابت موشك هواپيما ازكنترل خارج شد.

ابتدا تصميم گرفتم كه برگردم ولي چـون تيـر خـورده بـودم و امكـان سقـوط هم داشتـم بـا فريـاد يا فاطمه الزهرا (سلام الله عليها) توانستم جيپ را درميان نيروهاي خودي سالم به زمين بگذارم و قبل ازآنكه هواپيماي عراقي دور زده و مرا مجدداً هدف قرار بدهد، به سختي دور زده و در اين طرف رودخانه درمنطقه امني بالگرد را فرود آوردم.

در ارزيابي از بالگرد آسيب ديده من كارشناسان فني اظهار داشتند كه بالگرد بيش از70% آسيب ديده است و اين فقط لطف الهي بودكه من با30% سالمي جيپ را به نيروهاي مستقر درآن طرف رودخانه رسانده و مجدداً بالگرد را به طرف پايگاههاي خودي رساندم.

اين عمليات درنهايت با فتح فاو به پايان رسيد و هركس دراين عمليات شركت كرده بود قبلاً شرط شهيد شدن، غرق شدن و مفقود شدن را پذيرفته بود و خلبانان  هوانيروز هم جدا از آنان نبودند.

آزادي فاو نتيجه همت افرادي بود كه عاشقانه وارد اين نبرد شدند.

 

پيغام ظفر زجبهه‌ها  مي‌آيد       وزهرطرفي شور و نوا مي آيـد

آزادي فـاو عطر گـل مي‌پاشد     گويي كه نسيم  كربلا مي آيد1

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده