زنده به عشق (شرح حال شهید امیر محمد جعفر نصر اصفهانی -53)
درود بر گمنامی جعفر، با اتومبیل شخصی خود از پرندک به خانه باز می گردد.. چند نظامی کادر کنار جاده ایستاده اند، جعفر که به آنها می رسد ترمز می کند.. نظامی ها سوار می شوند جعفر سر راهش آنها را به مقصد می رساند.

لطف کردی سرباز

خدا تو را برای پدر و مادرت حفظ کند برادر.

سرهنگ محمد جعفر نصر اصفحانی، فرمانده تیپ لشکر23 لباس نظامی بی درجه و نشان بر تن دارد.

منبع : حدیث ماندگاری، زنده به عشق، جلد13، آذر آیین، قباد، 1390، انتشارات سوره سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده