خلبانان(63)
عشاير سرهنگ خلبان عليرضا حق شناس عمليات خيبر به گونهاي بود كه با استانداردهاي پروازي همخواني نداشت و درهيچ كجاي دنيا خلبانان زبدة جهاني هرگز كارهايي را كه هوانيروز درآن عمليات انجام داد، انجام ندادهاست و در هيچ كتابي حتي به صورت حكايت و داستان و افسانه چنين حركتهايي بازگويي نشده است. ما در اين عمليات شبانه روز پرواز ميكرديم و در مدت سه روز توانستيم يگانهاي زيادي از نيروهاي خودي را هلي برن كنيم.

فداكاري و ايثار سربازان امام زمان« عجل الله تعالي فرجه»   در اين عمليات هميشه خواهد ماند و اگر صدها كتاب دراين باره نوشته شود باز هم كم است.

به غير از نيروهاي مسلّح كه درگير جنگ بودند مردم غيرنظامي نيز با ما همدل بودند، چرا كه كمكهاي مردمي در تمام جبهه‌ها جلوه گر بود. و به غير از آن هرجا هركسي كمكي مي‌توانست بكند انجام مي‌داد.

در اين عمليات بودكه در حين يك پرواز من دچار نقص فني شده و مجبور شدم در نزديكي چادرهاي عشاير فرود آيم. بلافاصله عشاير به طرف بالگرد ما آمده و (وقتي فهميدند ما نيروهاي ايراني هستيم) شروع به پذيرايي از ما كردند و هرچه دوغ و ماست و كره و نان محلي داشتند براي ما آوردند و به گرمي از ما استقبال‌كردند.

ما تا آمدن بالگرد206 كه تيم فني را مي‌آورد ساعتي مهمان آن عشاير بوديم. وقتي بالگرد تعمير و آماده پرواز شد با تمام وجود از عشاير تشكر كرديم و درحالي كه از شوق، اشك در چشمانمان حلقه زده بود به آنها گفتيم كه: شما با اين پذيرايي خود خستگي چند روزة عمليات خيبر را از تن ما زدوديد.

 

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده