خلبانان(59)
مردة متحرك- ستوان فرخ صفري در عمليات طريقالقدس كه منجر به آزادي بستان شد، پس از درگيري شديد وقتي وارد بستان شديم با انبوه جنازههاي عراقي روبرو شديم. البته خود ما هم تلفاتي داشتيم. ناگهان در بين جنازه هاي عراقي متوجه حركت، يك فرد به ظاهر مرده شدم؛ و خود را به او نزديك كردم و متوجه شدم زنده است. او را بلند كرده بي اختيار سيلي محكمي به او زدم وگفتم:

شما در خاك ما چه مي‌كنيد؟

او كه گويا حرف مرا كه به زبان فارسي بود  و فهميده بود، گفت: مجبور، مجبور، دخيل يا خميني! 

از اين عمل خود متأسف شدم و از او پذيرايي كردم و همراه بقية اسرا او را به پشت جبهه تخليه كرديم.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده