خلبانان(49)
موشك ماليوتكا سرهنگ خلبان حسين ربيعي وقتي نگاه كردم با چشم خود ديدم كه موشكي از طرف نيروهاي عراقي به سمت بالگرد ما در حركت است؛ صداي برخورد آن و مزه شهادت را زير دندانم حس كردم، جاي هيچگونه عكس العملي نبود. ناگهان موشك در چندمتري ما رو به بالارفت و از بالگرد ردشد، بدون آنكه خسارتي به بالگرد بزند

   درگرماگرم عمليات فتح‌المبين پروازي در منطقة شمال دشت عباس داشتيم، كمك من سروان جعفري كندري بود. دشمن درست در مقابل ما قرار داشت. ناگهان صدايي در راديو بالگرد شنيدم، موشك! وقتي نگاه كردم با چشم خود ديدم كه موشكي از طرف نيروهاي عراقي به سمت بالگرد ما در حركت است؛ صداي برخورد آن و مزه شهادت را زير دندانم حس كردم، جاي هيچ‌گونه عكس العملي نبود. ناگهان موشك در چندمتري ما رو به بالارفت و از بالگرد ردشد، بدون آنكه خسارتي به بالگرد بزند، بلافاصله پس از اين رهايي كه بيشتر شبيه معجزه بود، به منطقه مولاب كه محل استقرار ما بود برگشتيم و وقتي بالگرد را بازديدكردم،  متوجه شديم كه سيم موشك به دورهاب1 پيچيده است. و از همين سيم متوجه شديم كه موشك  ارسالي عراقيها ماليوتكا بوده است.

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 


1.Hube – هاب نگهدارنده ملخ هاي اصلي بالگرداست.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده